Η Εταιρεία

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Οι εταιρικές μας αξίες πηγάζουν μέσα από τη συνεχή βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Μ.Υ.ΚΑ. Α.Ε. και της αποδοτικότητας της για την όσο δυνατή εξυπηρέτηση του κεντρικού πυρήνα της επιχείρησης μας, το πελάτη. Γι’ αυτό έχουμε αναπτύξει ένα πρωτοποριακό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που στηρίζεται:

  • στο ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό,
  • στην προγραμματισμένη εκπαίδευση & αξιολόγηση του προσωπικού της. Στα πλαίσια της συνεχούς της βελτίωσης και της ανάπτυξης πνεύματος ποιότητας η Ε.Μ.Υ.ΚΑ. Α.Ε. παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και γνώσεις σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της.
  • στη συνεχή αξιολόγηση των συνεργατών και των προμηθευτών της. Η Ε.Μ.Υ.ΚΑ. Α.Ε. απαιτεί από τους συνεργάτες και τους προμηθευτές του να τηρούν τις απαιτήσεις ποιότητας που αυτή έχει ορίσει και διατηρεί μέσω του τεκμηριωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • στον ορθά σχεδιασμένο έλεγχο ποιότητας στην παροχής υπηρεσιών,
  • στις συνεχείς επενδύσεις με στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της
  • στην συνεχή ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις,
  • στην τακτική ανασκόπηση από τη Διοίκηση, όπου εξετάζεται η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όσον αφορά τους αντικειμενικούς σκοπούς που έχουν τεθεί για την ποιότητα.

Όλοι οι εργαζόμενοι στην Ε.Μ.Υ.ΚΑ. Α.Ε. έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους. Η Διοίκηση της εταιρίας πιστεύει πως μέσω της επίτευξης των στόχων Ποιότητας που θέτει μπορεί να έλθει συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των επιχειρηματικών στόχων της εταιρίας.

Copyright © 2006 EMYKA A.E. - all rights reserved
developed by ICHS