ΕΜΥΚΑ Υπηρεσίες

ΠΕΛΑΤΕΣ

Η φιλοσοφία μας έχει ως κεντρικό πυρήνα τον πελάτη. Η επικοινωνία μαζί του και η ικανοποίηση τον αναγκών του.

Επικοινωνία με τον πελάτη.

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η καταγραφή των βημάτων που ακολουθούνται στην επικοινωνία της Ε.Μ.Υ.ΚΑ Α.Ε. με τους Πελάτες της.

Η επικοινωνία αυτή περιλαμβάνει την εξασφάλιση στα παρακάτω ουσιώδη σημεία:

  • Προσδιορισμός και ικανοποίηση των απαιτήσεων των Πελατών
  • Έρευνα ικανοποίησης των Πελατών
  • Χειρισμό των παραπόνων των Πελατών.

Οι Επόπτες Έργων είναι υπεύθυνοι για την αποτύπωση της σωστής και τεκμηριωμένης εικόνας των αναγκών και των ιδιαίτερων απαιτήσεων του Πελάτη και για την συλλογή των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούνται στην Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών. Ο Γενικός Διευθυντής Έργων είναι υπεύθυνος για την αποτύπωση της σωστής και τεκμηριωμένης εικόνας των αναγκών και των ιδιαίτερων απαιτήσεων του Πελάτη και για την συλλογή των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούνται στην Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών.

Όλοι οι εργαζόμενοι της Eταιρείας Ε.Μ.Υ.ΚΑ Α.Ε. είναι υπεύθυνοι για την ποιοτική υλοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους Πελάτες και την αποδοχή Παραπόνων από τους Πελάτες. Έχουν την ευθύνη για τη συμπλήρωση του ΕΝ 0702 «Έντυπο Χειρισμού Παραπόνων Πελατών» και συμμετέχουν στην ανάλυση και αντιμετώπιση του παραπόνου εάν αυτό τους ζητηθεί από την Εκπρόσωπο της Διοίκησης το Γενικό Διευθυντή Έργων ή το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.

Εστίαση στον Πελάτη – Ικανοποίηση Πελατών

Η Ε.Μ.Υ.ΚΑ Α.Ε. τηρεί καθορισμένα βήματα που εξασφαλίζουν τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των νέων και των παλαιότερων Πελατών της τόσο στα έργα αρχικού καθαρισμούανυψωτικών μηχανημάτων όσο και στα έργα που αφορούν οργανισμούς και εταιρείες.

Τα βήματα αυτά για την καταγραφή των απαιτήσεων περιγράφονται στην PR 01 (Διαδικασία Έγκρισης και Αναθεώρησης των Προσφορών, και Αποδοχής, Αναθεώρησης και Τροποποίησης των Συμβάσεων) με τέτοιο τρόπο ώστε οι Πελάτες να μένουν ικανοποιημένοι.

Ο Γενικός Διευθυντής Έργων, οι Επόπτες Έργων και ο Χειριστής των Ανυψωτικών Μηχανημάτων, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με τους Πελάτες διενεργούν την έρευνα ικανοποίησης Πελατών της Ε.Μ.Υ.ΚΑ Α.Ε χρησιμοποιώντας το έντυπο ΕΝ 0701 «Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελατών» μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του εκάστοτε συνεργείου (αρχικοί καθαρισμοί-κινητά συνεργεία- έργου ανυψωτικών μηχανημάτων). Στο έντυπο δηλώνονται από τον Πελάτη οι τυχόν παρατηρήσεις του σχετικά με την πορεία και το αποτέλεσμα του Έργου και το οποίο το υπογράφει.


Αρχή  top
Copyright © 2006 EMYKA A.E. - all rights reserved
developed by ICHS